dinsdag 1 april 2014

Column Nederland Fraudeland..

Heeft U even? Belastingfraude, uitkeringsfraude, faillissementsfraude, woonfraude, internetfraude en hier kan ik nog wel even mee doorgaan! De meeste fraudegevallen ontstaan doordat mensen de regelgeving niet goed begrijpen. Of ze staan onvoldoende stil bij hun plichten en bij de gevolgen van het niet nakomen ervan. 


Maar wie handhaaft de regels? Zijn daar voldoende en afdoende middelen voor aanwezig. En wie gaat uiteindelijk de rekening betalen? Goed geraden! Wij als burgers natuurlijk. Het kabinet  [Bron: Rijksoverheid]neemt een reeks maatregelen om fraude met publieke middelen te voorkomen en effectiever te bestrijden. Uiterlijk eind 2014 wordt alle nieuwe en bestaande wet- en regelgeving beter en vaker getoetst op fraudebestendigheid. Opsporingsdiensten krijgen een sterkere informatiepositie door betere uitwisseling van gegevens en de basisregistraties worden op orde gebracht. Ook gaan de overheidsdiensten nauwer samenwerken bij de opsporing en vervolging van fraudeurs.
Woonfraude heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in de wijk. Overbewoning gaat vaak gepaard met lawaai en een overaanbod van huisvuil. Onrechtmatig gebruik als wietteelt, prostitutie en drugshandel veroorzaakt overlast voor omwonenden en vergroot de gevoelens van onveiligheid. Ook frustreert woonfraude een rechtvaardige woonruimteverdeling. Maar als je zelf ziet en weet dat je bovenbuurman, tijdens zijn langdurige verblijf in het buitenland, zijn flat onderverhuurd. Wat doet de woningcorporatie vervolgens? Niets.  Loont de aanpak van woonfraude? Volgens CorporatieNL wel.
Er zijn vele mogelijkheden om woonfraude te voorkomen.Het komt voor bij de sociale huurwoningen maar ook de particuliere verhuur heeft hier last van. Want hoe gaan deze verhuurders om met controle van identiteit van potentiële huurders? 

Woonfraude is veelal in de eerste lijn te voorkomen. Kwaliteit van screening dient stevig te zijn verankerd in de interne processen van de verhuurmakelaar of bemiddelaar. Alleen een goed werkend systeem kan een goede verificatie van documenten waarborgen. Hiervoor kunt u terecht bij Stichting VerhuurVeilig. Er zijn behoorlijk veel huiseigenaren de dupe geworden van malafide verhuurmakelaars [Bron: Tros Radar Forum] die het niet zo nauw namen met het checken en screenen van kandidaat huurders.

Identiteitsfraude is een veel voorkomend probleem. Hier heeft de overheid wat op gevonden namelijk een campagne starten tegen identiteitsfraude. Om misbruik te voorkomen, is het verstandig erop te zetten waar het voor is, met datum. Het burgerservicenummer kan onleesbaar gemaakt worden, zowel op het document als in de strook cijfers onderaan, als het verstrekken van het nummer niet wettelijk verplicht is.
Minister Plasterk laat in deze video [Bron: Ministerie BZK] zien hoe u moet omgaan met het afgeven van een kopie van uw identiteitsbewijs. We maken het allemaal wel eens mee, je sluit een abonnement af bij een telecomwinkel en daar begint het mee. De telecomaanbieder kan u vragen om uw identiteitsbewijs te laten zien om vast te stellen dat u het bent. Eventueel kan de aanbieder noteren wat voor identiteitsdocument u heeft getoond en het nummer hiervan. Maar het maken van een kopie of scan van uw identiteitsbewijs is niet toegestaan. Of u dan toch een abonnement kan afsluiten vraag ik mij wel af.

Mocht u daadwerkelijk slachtoffer geworden zijn van frauduleuze praktijken zijn er gelukkig allerlei meldpunten [Bron: Fraudehelpdesk]. Maar hier kan je alleen fraude melden. Hoe krijg je als gewone burger terug wat er van je gestolen/ontvreemd is? Fraude mag niet lonen.
Geld en/of goederen die onrechtmatig zijn verkregen moet worden teruggevorderd en crimineel geld moet worden afgepakt. Bij het terugvorderen en afpakken wordt opgetreden als één overheid. In 2014 gaan politie, openbaar ministerie, Belastingdienst en bijzondere opsporingsdiensten samen met het lokaal bestuur regionaal aan de slag met het integraal afpakken van illegaal verkregen middelen. Maar als de fraudeur geen geld heeft?

De afgelopen jaren investeerden politie en OM, samen met ketenpartners, in een andere aanpak. Samen zetten ze belangrijke stappen in het intensief bestrijden van georganiseerde misdaad (mensenhandel en -uitbuiting, georganiseerde hennepteelt), cybercrime, kinderporno en financieel-economische criminaliteit. Dat vroeg om extra menskracht, verbreding en verdieping van kennis, maar vooral ook om een nieuwe aanpak van bovengenoemde vormen van zware criminaliteit.


Maar als de fraudeur geen geld heeft? Of niet te vinden is? Dan ben je als slachtoffer zwaar de sjaak.. Misschien moet er in deze moderne rechtstaat toch iets veranderen?!

Margareth Weijers
tips-tricks-tools.blogspot.nl/
www.veiligleefbaar.nl
columnsveiligleefbaar.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten